پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

مدیریت و کنترل آفت مگس زیتون


 

مگس میوه زیتون (پراکنش جغرافیایی،مشخصات ظاهری و چرخه زندگی)

   روش‌های مديريت و کنترل آفت مگس ميوه زيتون

 

توصیه‌های فنی فصل بهار ماه فروردین مدیریت و کنترل آفت مگس میوه زيتون

 

توصیه‌های فنی فصل بهار ماه اردیبهشت مدیریت و کنترل آفت مگس میوه زيتون

 

توصیه‌های فنی فصل بهار ماه خرداد مدیریت و کنترل آفت مگس میوه زيتون

 

توصیه‌های فنی فصل تابستان ماه تیر مدیریت و کنترل آفت مگس میوه زيتون

 

توصیه‌های فنی فصل تابستان ماه مرداد مدیریت و کنترل آفت مگس میوه زيتون

 

توصیه‌های فنی فصل تابستان ماه شهریور مدیریت و کنترل آفت مگس میوه زيتون

 

توصیه‌های فنی فصل پاییز ماه مهر مدیریت و کنترل آفت مگس میوه زيتون

 

توصیه‌های فنی فصل پاییز ماه آبان مدیریت و کنترل آفت مگس میوه زيتون

 

توصیه‌های فنی فصل پاییز ماه آذر مدیریت و کنترل آفت مگس میوه زيتون


 

توصیه‌های فنی فصل زمستان ماه دی مدیریت و کنترل آفت مگس میوه زيتون

 

توصیه‌های فنی فصل زمستان ماه بهمن مدیریت و کنترل آفت مگس میوه زيتون

 

توصیه‌های فنی فصل زمستان ماه اسفند مدیریت و کنترل آفت مگس میوه زيتون

 

گالری تصاویر5.3.12.0
V5.3.12.0